‪Google+‬‏
اولویت دشمن نفوذ در مراکز تصمیم گیری است :: ماهنامه تحلیلی - تبیینی 57 ماهنامه تحلیلی - تبیینی 57

ماهنامه تحلیلی - تبیینی 57
اولویت دشمن نفوذ در مراکز تصمیم گیری است

جمعه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۱۶ ب.ظ

تحلیل پر بسامدترین واژگان کلام رهبر انقلاب در یک ماه اخیر

 نوید نظری

در جهان کنونی منطق نطقها و پیامهای رهبران و رؤسای دولتها یکی از بارزترین و اصلیترین منابع تبیین و فهم راهبردها و استراتژیهای نظامهای سیاسی است. معمولاً دولتمردان مهمترین سخنان و یا به تعبیر اهل فن دیپلماسی عمومی خود را در دیدارهای عمومی، نطقهای سالانه و ... بیان میکنند. لذا تحلیلگران کلان مسائل سیاسی با مطالعه عمیق و علمی نطقها و سخنرانیهای عمومی دولتمردان بیش از هر منبع دیگری استراتژیهای کلان، خطمشیها و هدفگذاریهای بلندمدت ملتها و دولتها را استخراج میکنند. در این بین نقش سخنرانیهای عمومی در جمهوری اسلامی علاوه بر دارا بودن مؤلفههای مذکور به خاطر ماهیت مردمی نظام بیش از سایر دولتها حائز اهمیت است. باور مالکیت و ایفای نقش مردم در سرنوشت کشور و تعلق خاطر همیشگی آنها در حراست از نظام، خصوصاً در سخنرانیهای مقام معظم رهبری عمیقاً مشاهده میشود. ایشان مهمترین نظرات و تدابیر راهبرانه خویش را در دیدارهای مردمی سالانه و یا مناسبتی بیان میکنند. به همین خاطر همواره سخنرانیهای رهبر معظم انقلاب موردتوجه جدی تحلیلگران خصوصاً خارجی بوده است. یکی از روشهای کارآمد و علمی این تحلیلها وزنکشی و شمارش واژهها و تعابیر کلیدی مرتبط است. نقطه کلیدی و با اهمیت در این روش دریافت دقیق از عمق نگاه، دغدغهها و افکار بنیادین سخنران است. در این یادداشت بیانات و سخنان رهبر معظم انقلاب در بازه زمانی ۸ ام تا ۳۰ ام دیماه ۹۴ مورد بررسی قرار گرفته است. معظمله در سه سخنرانی مهم در مدتزمان ۲۲ روز نکاتی را پیرامون حیات و ثمره انقلاب اسلامی؛ ریزشها و رویشها، ماهیت تمدنسازی آن، دشمنی امریکا و استکبار و تنوع روشهای آن، انتخابات، چشم طمع امریکا به فرایند و نتایج آن، و... فرمودند. مطالعه جامع و عمیق این فرمایشات و تطبیق آن با منظومه فکری اندیشهای معظمله نتایج و برکات مهمی در پی خواهد داشت که از دایره ادراک این حقیر خارج است. معالوصف نکات مهمی نیز در اولین نگاه به ذهن میرسد که بیان آن خالی از لطف نیست.

1- در این بیانات کلمه «امریکا» حدود ۵۰ بار از سوی معظمله تکرار شده است. یعنی در هر سخنرانی ۱۷ مرتبه که اگر بازه زمانی ۲۲ روزه در نظر گرفته شود میتوان گفت به ازای هر روز ۲ بار و با در نظر گرفتن زمان ایراد بیانات ایشان (۴۰ تا ۵۰ دقیقه) در هر ۳ دقیقه یکبار موضوع امریکا و دشمنی آن مورد مداقه قرار گرفتهاست. علاوه بر این مجموع کلمات «دشمن» و «استکبار» نیز ۵۰ نقطه مورد استفاده قرار گرفتهاست. یعنی ایشان در سه سخنرانی مجموعاً ۱۰۰ بار به ماهیت دشمن، خوی استکباری و مصداق اتم آن یعنی امریکا اشاره داشتهاند. کلیدواژههای «توطئه و کودتای رنگی»، «نفوذ»، «تخریب جوانان انقلابی و مؤمن با برچسب تندروی» ۲۰ بارمورد توجه ایشان قرار گرفتهاست که میتوان آنها را معابر و راهکارهای دشمنی امریکا و استکبار در برهههای زمانی مختلف قلمداد کرد.

2- «انقلاب اسلامی» و مشتقات فکری و عملیاتی آن در همین سخنرانیها حدوداً ۷۰ بار مورد اشاره رهبری عظیمالشأن آن بوده است. «تحلیل و مطالعه تاریخ» به عنوان ابزار فهم عمیق از پشتوانه انقلاب، مقایسه با انقلابهای بزرگ، تحلیل درست از ریزشها و رویشها، شناخت امتیازات منحصر به فرد انقلاب اسلامی ایرانو همچنین «تمدنسازی و الزامات آن» در قالب مهمترین رویکرد و رسالت انقلاب اسلامی در جهان معاصر، ماهیت رایحهای و گسترش پذیری فزاینده آن، مهمترین علت هراس استکبار در مواجهه با انقلاب و ...مجموعاً در ۳۰ نقطه بیانات ایشان مشاهده میشود. بنابراین «انقلاب اسلامی» و منظومه فکری و راهبردی مرتبط با آن تقریباً در وزن و اهمیتی مشابه در ازای تشریح و تبیین ماهیت دشمنی استکبار و در رأس آن امریکادر بیانات ایشان مشاهده میشود که میتوان راهکارهای دشمنشناسی فراوانی از آن استخراج کرد.

3- تقدیر صمیمانه و دیدار گرم فرماندهی کل قوا از عملیات حماسی و تحسینبرانگیز نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تأکید بر لزوم الگوبرداری مسئولین سیاسی کشور درمواجهه با تجاوزات دشمن در عرصههای بینالمللی از نکات مهم این بیانات بود که با یادآوری نامه تاریخی ایشان به رئیسجمهور پیرامون اجرایی شدن برجام و تأکید بر رصد رفتار ددمنشانه استکبار و عدم غفلت از بدعهدی امریکا در عمل به تعهدات حداقلی معنای دقیقتری مییابد. مقام معظم رهبری شهامت، توکل بر خدا و تلاش مجاهدانه را عناصر ماندگاری انقلاب معرفی میکنند که از بین رفتن بذر ترس و نامیدی نتیجه عمل به آن است.

4- رصد تحولات، موضعگیریهای جهانی، آمد و شدهای هیئات سیاسی و اقتصادی و ... کمک شایانی به فهم مصادیق و دغدغههای محوری بیانات ناخدای کشتی انقلاب است. ادعای انحلال انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی و پایان آن از سوی برخی دولتمردان، حمله همهجانبه به شورای نگهبان در فرایند انتخابات، تحرکات ضدفرهنگی در دانشگاهها، عرصههای کتاب، سینما و ...، کم دولت یازدهم در ارائه لایحه بودجه، رویکردهای اقتصاد مقاومتی برنامه ششم توسعه و موکول کردن آن به روزهای بعد از اجرایی شدن برجام، تأکید دولتمردان به توفیق چشمگیر توافق برجام و کتمان هزینههای گزاف پرداخته شده، ادعای دولت در مدلسازی حل مسائل جهانی و منطقهای با بهرهبرداری از برجام، رکورد جهانی مذاکرات دیپلماتیک ایرانی امریکایی علیرغم تأکیدات فراوان رهبری بر مجوزمذاکرات تنها در موضوع هستهای، (در شرایطی که تنها دستدادن اتفاقی با مقامات ایرانی در راهروهای سازمان ملل سالها آرزوی رسانهای برای امریکاییها بود.) کاهش شدید قیمت جهانی نفت با توطئه امریکا، رفت و آمد هیئتهای اقتصادی اروپایی بعد از برجام و هیجان مسئولان دولتی برای عقد قراردادهای تجاری، نگرانی فعالان اقتصادی عرصه تولید از لطمات پردامنه این معاهدات و بیتوجهی دولت به الگوی صحیح تعامل با غرب و بیتوجه به تولید داخلی، پیشرفتهای جبهه مقاومت در عراق، سوریه و یمن، تشدید اختلافات داخلی جبهه ارتجاع منطقهای و استکبار جهانی، دستگیری تفنگداران امریکایی در اولین لحظات تجاوز به آبهای سرزمینی و مقایسه آن با موضع منفعلانه و اسفانگیز وزارت امورخارجه در توقف کشتی کمکهای انسانی ارسالی به یمن در پی تماس تلفنی وزیر خارجه امریکا و... تنها بخشی از موضوعاتی است که ضرورت توجه بههنگام و با برنامه به راهبردهای عملیاتی رهبری نظام را دوچندان میکند.

پذیرش حیات مجاهدانه و شکوفایی آرمانهای ناب انقلاب اسلامی در سایه سنن و امدادهای الهی و مبارزه خستگیناپذیر در برابر استکبار و مصداق اتم آن، جانمایه سخنان رهبری معظم انقلاب است. ماهیت تمدنسازی و گسترش رایحه خوش اسلام ناب از درخت انقلاب، علت اصلی این دشمنی است. دشمنی امریکا با انقلاب اسلامی و نه نظام اسلامی به بلندای عمر انقلاب و به عمق آرمانها و به گستره افقهای آن است. دولت کاخ سفید با توجه به ذات استکباری و طاغوتی خود اساساً چنین پدیده پویا و بانشاط، ضداستکباری و توانمند در تسخیر قلوب ملل مسلمان و آزاده را تحمل نخواهند کرد. امام خامنهای در فرازی از بیاناتشان به توصیف حجم عظیم و چندبرابری دشمنیها با انقلاب در روزهای پیروزی و دفاع مقدس در مقایسه با وضعیت کنونی پرداخته و با بیان اینکه مسئولان امریکایی گفتهاند «روزهای بعد از برجام روزهای سختگیری بر ایران است» بر کارکرد محوری امریکا در نقشههای دشمنی استکبار جهانی و همراهی ثانویه سایر قدرتها تأکید کردند و فرمودند «راز بیاثر بودن دشمنیها در حیات مبارک انقلاب عمل به تکلیف و ایمان به نصرتهای الهی بود.» این رهنمون نقطه مقابل تحلیل افرادی است که با بزککردن چهره امریکا سعی در عادیسازی روابط و زمینهسازی پروژه نفوذ در کمترین زمان ممکن را دارند. نفوذ در مراکز تصمیمگیری و تصمیمسازی اولویت کنونی دشمن است که در قالب برنامه کلی انتخابات رقم خورده است. در کلام مقام معظم رهبری «مواضع خوب مجلس فعلی در قبال مسائل جهانی»، «اهمیت مجلس خبرگان در انتخاب رهبری که با توکل و شجاعت در مقابل هجمههای دشمنان بایستد»، «اعتماد به فهرست انتخاباتی که ارائهدهندگان آن دنبالهرو امریکا نباشند»، تبیین انگیزه امریکا از کودتای رنگی سال ۸۸ درست بعد از نامه مصالحهجویانه به رهبری نظام، با تعبیر «سرنگونی دولتی که منافع امریکا را تأمین نمیکرد» و ... گزارههایی است که افق نگاه جامع ایشان را برای ما روشن میسازد. خط مبارزه دائمی انقلاب اسلامی با مصداق اتم استکبار و توجه به تغییر نقاب و تنوع روشهای دشمنی، از طریق رصد دقیق و هوشمندانه تحرکات دشمن و اقمار داخلی و منطقهای آن و در نهایت واکنشهای مجاهدانه با توکل بر خدا و امید به تحقق سنن نصرت و یاری الهی شاهراه رشد و بالندگی انقلاب اسلامی و پایهریزی تمدن نوین جهانی بر مبنای تعالیم ناب محمدی (ص) است. انقلابی که در سیهفتمین بهار حیات مبارک خود در اوج شکوفایی و بالندگی است و در برابر دشمن پیر و فرتوت در اوج اقتدار و قدرت قرار دارد. 

۹۴/۱۱/۳۰

ارسال دیدگاه:

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">