‪Google+‬‏
می شد عمیق تر اندیشید :: ماهنامه تحلیلی - تبیینی 57 ماهنامه تحلیلی - تبیینی 57

ماهنامه تحلیلی - تبیینی 57
می شد عمیق تر اندیشید

يكشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۴، ۰۶:۰۶ ب.ظ

عبرتهای واقعه تسخیر سفارت انگلیس

سعید گل صنم لو

 

از بعدازظهر 8 آذر 89 بر روی خبرگزاریهای داخلی و خارجی خبر مهمی منعکس شد. این خبر اتفاقی را نشان میداد که شباهتهایی به آنچه در 13 آبان 58 رخ داد، داشت. ادبیات خبر در خبرگزاری مختلف و بهتبع آن در روزنامهها متفاوت بود. باید هم همینگونه میبود؛ چرا که تیتر اخبار، منبعث از بنیان فکری عاملان آن است. «دانشجویان انقلابی لانه روباه را تسخیر کردند»، «سفارت روباه پیر تسخیر شد»، «دانشجویان معترض سفارت انگلیس را اشغال کردند»، «اشغال سفارت انگلستان توسط دانشجویان تندروی ایرانی» و غیره. فارغ از نوع انعکاس این خبر در خبرگزاریها، واکنش افراد و مجموعههای داخلی نیز به این اقدام متفاوت بود. از محکومیت این اقدام توسط وزارت خارجه تا سیاستهای انگلستان در مورد ایران را عامل اصلی این اتفاق دانستن توسط رئیس مجلس گرفته تا حمایت برخی از نمایندگان و شخصیتهای سیاسی و جمله معروف حسن عباسی در این مورد:«ما باید قبل از سفارت آمریکا، سفارت انگلیس را تسخیر میکردیم».

بحثهای متنوع بین دانشجویان انقلابی داغتر از بقیه بود. دیدگاه برخی بر این بود که خباثتها و خیانتهای انگلستان دریکی دو قرن اخیر علیه ایران باید پاسخ داده میشد. شاید همین دیدگاه در دفاع از دیدگاه خود، یکی از علل مهم آرامش در انتخابات سال 92 را نبود سفارت مداخلهگر و هدایتگر آشوب و فتنه انگلیسیها برخلاف سال 88 میدانند. در ضمن اقدام جوانان انقلابی برخی از کشورهای منطقه بهویژه مصر در حمله به سفارت آمریکا را منبعث از این اقدام انقلابی جوانان ایران در تسخیر سفارت انگلیس میدانستند.

برخلاف دیدگاه اولی، عدهای ضمن تأکید بر خیانتهای بیشمار انگلیسیها علیه ایران، شرایط فعلی انقلاب و نظام اسلامی را بسیار متفاوت از اوایل انقلاب میدانستند. نظام اسلامی نسبت به اوایل انقلاب در موضع اقتدار قرار داشت و اقدامات اینچنینی صرفاً به افزایش هزینه نظام در مجامع بینالمللی میانجامید. انقلابی بودن هزینه میخواهد، لیکن میتوان انقلابی بود و اقدام انقلابی هم کرد و با تدبیر هزینه اقدام انقلابی را کاهش داد. تدبیر صحیح و اقدام به موقع و به اندازه موجب خنثی نمودن اقدامات دشمن و به خاک مالیده شدن بینی آن با صرف هزینه کمتر میشود.

برخلاف طیفی از مخالفان که این اقدام را احساسات تندروانه ناشی از کجفهمی عدهای جوانِ خامِ دانشجویِ همیشه تندرو میدانستند، دیدگاه منتقدِ جریانِ انقلابی آن را آرمانگرایی بدون معرفت به زمان و موقعیت و نیز تدبر و تعمق غیرمکفی در عصر و موقعیت فعلی انقلاب اسلامی میدانستند. بهعنوان یکی از عوامل این اتفاق بیان میکنم که تسخیر سفارت انگلیس اشتباه بود. شاید این اقدام به همان اندازه اشتباه بود که حضور نیروهای نظامیِ انقلابی ایران در سوریه بعد از عملیات الی بیتالمقدس. روحیه ضدصهیونیستی از همان ابتدای انقلاب، جزو اعتقادات راسخ و بنیانی رهبر انقلاب و انقلابیون پیرو طریق او بوده است. نابودی اسرائیل بهمثابه غده سرطانی، هدف و آرمانِ مقدسِ دستیافتنی انقلابیون ایران اسلامی بوده و هست. نامگذاری عملیات فتح خرمشهر به نام عملیات الی بیتالمقدس در بازه زمانی حمله اسرائیل به لبنان و سوریه نیز نامگذاری بجا، دقیق و به موقعی بوده است. فتح خرمشهر با حداقل امکانات ولی با حداکثر اعتقاد الهی و روحیه معنوی در برابر دشمنِ مجهز به حداکثرِ امکاناتِ مادی میتواند نماد فتح بیتالمقدس و پیروزی بر چهارمین یا به نقلی ششمین ارتش قدرتمند دنیا باشد. رسالت حقیقی و اصلی انقلاب اسلامی حمایت از مبارزان است در برابر دشمن صهیونیستی. لیکن اگر زمانشناسی و موقعیتشناسی صورت نگیرد، مقدمات ضرر و زیان میگردد. وقتی امام بهعنوان بزرگترین دشمن صهیونیسم فرمودند که راه قدس از کربلا میگذرد، یعنی زمان؛ زمان مناسبی نیست و اقدام رزمندگان جوان و انقلابی در چنین برههای به زیان انقلاب اسلامی در جبهه کنونی مبارزه و جنگ است. امام اهل کوتاه آمدن از آرمانها و اهداف عالیه نظام اسلامی نیست، امام اهل اولویتبندی و اهم مهم کردن امور و اهلُ عمل به تکلیف است.

شاید اگر جوانان انقلابی در قضیه تسخیر سفارت انگلیس، اهم و مهم میکردند و اولویت مبارزه را در جبهه انقلاب اسلامی با تعمق و تفکر و تدبر کشف میکردند، شاید اقدام به تسخیر سفارت انگلیس نمیکردند! انسان اهل مبارزه، باوجود اشراف به میزان خباثت دشمن، انتقام گرفتن از او را به موقعیت و زمان مناسب وامیگذارد. این زمان و موقعیت نشناسی هزینه بود، هزینهای از کیسه انقلاب. هزینهای به خاطر ید واحد نبودن جوانان انقلابی در سازوکار تشکلهای انقلابی، به خاطر چندصدایی و «کار من کار او» کردنها، به خاطر عدم انسجام و عدم هماهنگی در بین تشکلهای انقلابی؛ همانطوری که امام امت به دانشجویان فرمودند، به خاطر عدم بهرهمندی از حداکثر ظرفیتهای فکری، اندیشهای و عملیاتی جبهه انقلاب. شاید باید این هزینه داده میشد تا ما بیدار شویم، ید واحد شویم، منسجم و هماهنگ شویم با به صحنه آوردن حداکثر توان فکری و عملیاتی جبهه انقلاب؛ البته اگر بشویم!

آرمانخواهی و اهداف بلند هزینه میخواهد، بدون هزینه رسیدن به اهداف والا و قلههای ترقی و پیشرفت، تبدیلشدن به الگوی موفق برای دیگران، غیرممکن است، غیرممکن! در عالم هیچ کشوری و دولتی نیست که آرمانگرا نباشد، همه آرمان و اهداف بزرگ دارند! ولی باید تلاش کرد کمترین هزینه را متحمل شد، کمترین هزینه با بیشترین بهره. این در آرمانگرایی واقعبینانه نهفته است. اگر با دقت و هوشیاری به عرصه عمل بنگریم و ظرفیتها مادی و معنوی خود را درست

بسنجیم، موانع مسیر را بهدرستی تشخیص دهیم میتوانیم با طراحی و برنامهریزی صحیح، عمیق و واقعی و با اقدام به موقع به اهداف خود برسیم. آنچه مهم است این است که باید در تمام مسیر رسیدن به اهداف، آرمانخواهی و آرمانگرایی را قرین با خود ببینیم.

در مسیر رسیدن به اهداف و آرمانها نباید شکستها موجب سرخوردگی و یاس بشود؛ باید از شکستها برای جبران کاستیها و ادامه راه عبرت گرفت. نباید از شماتت این و آن واهمه داشت. برای عدهای مسئله اصلی کم و زیاد شدن میزان آرمانها نیست، خود آرمانهاست! آنها از آرمانخواهی غیرواقعبینانه برخی برای کوبیدن آرمانها استفاده میکنند. درد اصلی آنها تسخیر یا اشغال سفارت انگلیس نیست، بلکه درافتادن باقدرت های مادی است، اساس مبارزه را نشانه رفتهاند. باید غلام حلقهبهگوش آستان مستکبران و قلدران عالم شد تا دیگر صدای اعتراض این روشنفکران ضد آرمان را نشنید!

اصلا من تفاوتی بین ضد آرمانهایی که دم از واقعگرایی میزنند و آرمانگرایانی که واقعیات را نادیده میانگارند، نمیبینم. هر دو سر در یک آخور دارند و هدف آگاهانه و ناآگاهانه هردو یکی است و هر دو به انقلاب و اهداف عالی آن ضربه میزنند! هردو سد راه آرمانگرایی واقعبینانه هستند در رسیدن به پیشرفت و ترقی.

باید اندیشید، بیش از گذشته و عمیقتر از گذشته. باید جوانان انقلابی بیش از گذشته دور هم جمع شوند، باید انرژی و دغدغه مندی جوانی را با پختگی و دلسوزی پیری عجین کرد. باید متفاوت از هم ولی باهم و در یک مسیر و در راستای همفکر کرد، باید یکصدا و در زیر بیرق واحد اقدام کرد. باید همه ظرفیتها را دید تا دیگر شاهد اقدامی از نوع تسخیر سفارت انگلیس نباشیم و یا اگر شد به موقع و به اندازه و مؤثر.

یادمان باشد جمله معروف امام امت: «یک حرکت بجا مسیر تاریخ را عوض میکند.»

 

۹۴/۰۵/۰۴

ارسال دیدگاه:

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">